Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Potilasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Tekonivelsairaala Coxa Oy
PL 652, 33101 Tampere
Niveltie 4, 33520 Tampere
Puhelinvaihde: (03) 311 715

2. Rekisterin vastuuhenkilö
Tekonivelsairaala Coxan johtava ylilääkäri
Postiosoite: PL 652, 33101 Tampere
Käyntiosoite: Niveltie 4, 33520 Tampere
Puhelinvaihde: (03) 311 715

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Coxan Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@coxa.fi
Puhelin: 050 470 8833

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Potilasrekisterin tietoja käytetään

Potilaan tutkimusten ja hoidon järjestämiseen, hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen sekä seurantaan
Potilaan hoidon ja tutkimusten laskutukseen
Potilaiden henkilötietojen ajantasaisuuden tarkastamiseen
Coxan oman toiminnan tilastointiin ja seurantaan (asiakaskäynnit, hoitopäivät, toimenpiteet)
Coxan oman toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvontaan ja mahdollisten korvausvaatimusten selvittämiseen
Tieteelliseen tutkimus- ja opetustoimintaan (asiakkaan suostumuksella tai perustuen yleiseen etuun tutkimustarkoituksia varten)

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen ja siihen vaikuttaa mm. seuraavat säädökset:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679), 6 artiklan 1 c) ja e) kohdat
Tietosuojalaki 1050/2018
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989),
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999)
Laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

6. Rekisterin tietosisältö
Potilaan yksilöinti- ja yhteystiedot

nimi ja henkilötunnus
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
yhteyshenkilön tiedot
Tutkimusta ja hoitoa koskevat tiedot

hoidon järjestämiseen liittyvät tiedot, asiakirjat ja tekniset tallenteet
potilaskertomustiedot
tutkimustiedot (kuvantaminen, laboratorio)
laskutukseen vaadittavat tiedot.
Tietoja ei pääsääntöisesti yhdistetä muihin henkilörekistereihin. Potilaan hoidon järjestämiseksi potilastietoja voidaan poikkeuksellisesti yhdistää PSHP:n tietojärjestelmien tiedoista muodostuvaan henkilörekisteriin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Potilasrekistereiden tiedot saadaan

väestörekisteritiedoista VRK:lta
potilaan tai hänen omaisensa/edunvalvojansa antamana
tutkimusten ja hoitojen yhteydessä
suoritetuttujen tutkimusten ja toimenpiteiden osalta muiden tuottamina esim. lähettävän terveydenhuollon toimintayksikön, ammatinharjoittajan tai potilaan suostumuksella muun hoitolaitoksen tuottamat tiedot.

8. Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta sivullisille ilman potilaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä.

Tietoa voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/89), tartuntatautilaki (1227/2016)) sekä pyydettäessä potilasvakuutuskeskukselle.

Tarvittaessa potilaan laskutukseen liittyviä tietoja luovutetaan potilaan kotikunnan viranomaisille tai vakuutusyhtiölle.
Potilaan antamalla ja potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Potilas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

Lisäksi tietoja luovutetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja sen kuntayhtymään kuuluville konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja esimerkiksi tietojärjestelmien ja niiden palvelimien ylläpitotehtäviin tai sovellustukipalveluihin liittyen. Tällaisissa tapauksissa tietosuojaan liittyvät vaatimukset on varmistettu yhteistyökumppanien kanssa kirjallisin sopimuksin.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä säännönmukaisesti EU:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Arkistonmuodostussuunnitelmaa noudatetaan.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeudet sekä lomakkeet oikeuksien käyttämiseksi löytyvät ”Tietosuoja ja potilaan oikeudet” kohdasta.