Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Tietosuoja ja potilaan oikeudet

Huolehdimme Coxassa tietosuojasta eli henkilötietojesi huolellisesta ja asianmukaisesta käsittelystä asiointisi kaikissa vaiheissa. Tietojen käsittelyä, säilytystä, arkistointia ja hävittämistä ohjataan lainsäädännöllä, arkistonmuodostussuunnitelmilla sekä henkilöstölle tarjottavin tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksin ja –koulutuksin. Henkilötietojesi sähköistä käsittelyä valvotaan, ja vain hoitoosi osallistuva saa katsoa tai muuten käsitellä tietojasi.

Löydät alta lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ja potilasrekisteristä. Voit aina kääntyä myös henkilöstömme puoleen mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä.

Tietosuoja

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ajantasaista EU-lainsäädäntöä (GDPR 679/2016) sekä kansallisia viranomaisohjeita ja potilasasiakirjojen laatimista koskevaa erityislainsäädäntöä. Kiinnitämme huomiota henkilöstön osaamiseen ja henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn. Hoidossa syntyviä potilasasiakirjoja säilytetään ja käsitellään potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti asianmukaisissa tietojärjestelmissä.

Coxan jokaisesta henkilörekisteristä on laadittu tietosuojaseloste, josta saat lisätietoa henkilötietojen käsittelystä. Selosteessa on kuvattu henkilötietojen käsittelytarkoitus, saatujen tietojen lähteet ja mihin tietoja luovutetaan. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista saat tietosuojavastaavalta.

Yhteystiedot

tietosuojavastaava@coxa.fi
p. 03 311 715

Tietosuojaselosteet

Coxan potilaiden tiedot tallennetaan potilasrekistereihin seuraavasti:

Pirkanmaan hyvinvointialueen potilasrekisteri

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiakkaana asioivat potilaat

Tekonivelsairaala Coxan potilasrekisteri

 • Itse maksavat, palvelusetelillä tai maksusitoumuksella asioivat potilaat

Tiedetutkimusrekisteri

Tallentava kameravalvonta

Kuvassa potilas selaa papereita.
Kuvassa lääkäri ja potilas.

Potilaan oikeudet

Tietosuojalainsäädäntö takaa Sinulle potilaana erilaisia oikeuksia. Sinulla on oikeus tietää, millä perusteella ja mitä henkilötietojasi käsittelemme sekä oikeus tarkastaa tietosi. Jos tietosi ovat virheellisiä, voit pyytää niiden oikaisua ja että rajoitamme tietojesi käsittelyä, kunnes ne on asianmukaisesti tarkistettu, korjattu tai täydennetty. Tietyissä erityistilanteissa rekisteröidyllä eli henkilöllä, jonka tietoja käsitellään, on myös oikeus pyytää poistamaan tietonsa.

Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Coxassa, kuten kaikissa sairaaloissa, potilastietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen. Terveydenhuollon lainsäädäntö asettaa esimerkiksi potilastietojen säilyttämiselle ja arkistoinnille omat velvoitteensa, joten emme saa poistaa tietojasi, vaikka niin pyytäisit.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Finlex (17.8.1992/785)
Lue lisää täältä

Potilasrekisterit

Asioidessasi Coxassa hoitoa koskevat tiedot tallennetaan potilasrekisteriin. Potilasrekisteri sisältää erilaisia potilaan tutkimukseen sekä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tietoja. Lisäksi rekisteri sisältää tietoja, jotka liittyvät Coxan tai Pirkanmaan sairaanhoitopiirin oman toiminnan tilastointiin, hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutukseen sekä tieteelliseen tutkimustoimintaan. Potilasrekisteri koostuu asiakirjoista ja tietojärjestelmien avulla ylläpidetyistä tiedostoista, kuten esimerkiksi potilaskertomus ja röntgenkuvat. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679) velvoittaa rekisterinpitäjää antamaan potilaalle tietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä.

Keräämme potilastietoja

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisrekisteriin
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat
  • Taysin erityisvastuualueet (Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan shp)
  • Taysin sopimussairaanhoitopiirien (Päijät-Hämeen ja Vaasan shp) ja kuntien (Huittinen ja Punkalaidun) potilaat, kun lähettäjänä on julkinen taho
  • Vapaan valinnan perusteella Coxaan hakeutuvat potilaat
  • Eurooppalainen sairausvakuutus
  • Lakisääteisen vakuutuksen piirissä olevat ns. täyden korvauksen potilaat esim. työ- tai liikennetapaturma
 • Muun lähettävän julkisen terveydenhuollon rekisteriin – oman sairaanhoitopiirin yhteisrekisteriin
  • Muun sairaalan tai terveyskeskuksen lähetteellä ja maksusitoumuksella hoitoon tulevien potilaiden tiedot
  • Palvelusetelillä hoitoon tulevat potilaat
 • Tekonivelsairaala Coxa Oy:n rekisteriin
  • Yksityisesti ja omakustanteisesti Coxan hoitoon hakeutuvat potilaat

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille ilman potilaan suostumusta tai nimenomaista erityislainsäännöstä.

Tietosuojaseloste

Lisätietoa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellisesta potilasrekisteristä löydät Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuilta.

Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjoihin kuuluvat potilaskertomus ja siihen liittyvät potilastiedot tai asiakirjat, lääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat, sekä muut potilaan hoidon yhteydessä syntyneet tiedot ja asiakirjat. Potilaalla on pääsääntöisesti oikeus tietää, millaisia häntä koskevia tietoja potilasasiakirjoihin on tallennettu, ja pyytää korjaamaan virheellinen tieto. Potilaan tietoja voi katsoa hänen hoitoonsa osallistunut henkilökunta.

Lisätietoa tarkastusoikeudesta löydät täältä

Varmistamme luvan potilastietojesi luovutukseen Coxaan tullessasi. Omakantaan mahdollisesti antamasi suostumukset ja tekemäsi kiellot ovat voimassa myös meillä. Merkinnät tietojen luovutukseen liittyvistä suostumuksista ja kielloista voidaan tehdä myös käynnin ja osastohoidon yhteydessä.

Siirry Omakantaan tästä

Kopio-, tarkastus- ja korjauspyynnön tekeminen

Potilas voi esittää tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti Coxassa tai toimittaa allekirjoittamansa pyynnön Coxaan. Pyynnön voi tehdä näillä tulostettavilla lomakkeilla:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) mukaiset tarkastuspyynnöt lähetetään postitse potilaan allekirjoituksella osoitteeseen:

Tekonivelsairaala Coxa/Kirjaamo
PL 652
33101 Tampere

Potilasasiakirjojen kopioita voi pyytää joko Coxan lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Vapaamuotoisessa asiakirjatilauksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • Potilaan nimi
 • Potilaan henkilötunnus
 • Selvitys mitä potilastietoja halutaan
 • Osoite johon kopiot toimitetaan
 • Puhelinnumero
 • Päiväys ja allekirjoitus

Tiedot pyritään antamaan kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Potilasasiavastaava neuvoo

Haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti saamamme potilaspalautteen perusteella. Voit itse vaikuttaa antamalla meille palautetta suoraan saamastasi hoidosta ja palvelusta. Ensisijaisesti palaute kannattaa antaa suoraan henkilökunnalle. Hoitoa tai kohtelua koskevissa ongelmatilanteissa sinulla on mahdollisuus tehdä asiasta muistutus, kantelu tai vahinkoilmoitus.

Potilasasiavastaava antaa tietoja potilaan oikeuksista sekä neuvoo ja opastaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen tekemisessä. Lisätietoa näiden tekemiseen löydät täältä. Potilasasiamiehen puhelinnumero on: 050 4090 098 ja sähköposti potilasasiamies@pirha.fi muut yhteystiedot löytyvät täältä.

Potilasmuistutus
Jos olet tyytymätön hoitoosi tai saamasi kohteluun, voit tehdä muistutuksen asiasta Coxaan. Muistutukseen annetaan kirjallinen vastine viimeistään 30 päivän kuluessa. Muistutuslomakkeen voit tulostaa tästä tai saat sen Coxan henkilökunnalta tai potilasasiamieheltä.

Kantelu
Mikäli olet tyytymätön Coxan tekemään ratkaisuun muistutuksesta, voit kannella asiasta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille, kuten oman alueesi aluehallintovirastoon (AVI) tai sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira). Kantelusta annetaan sinulle kirjallinen päätös.

Potilasvahinkoilmoitus
Mikäli epäilet, että hoidon yhteydessä on tapahtunut potilasvahinko, voit tehdä hakemuksen Potilasvakuutuskeskukseen mahdollisen korvauksen saamiseksi. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää sen sattumisesta.

Lääkevahinkoilmoitus
Voit hakea korvauksia lääkevahinkovakuutuksesta, jos lääke on aiheuttanut sinulle yllättävän haittavaikutuksen. Korvauskäsittely aloitetaan täyttämällä vahinkoilmoituslomake ja lähettämällä se postitse Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.