Skip to content
Kundservice 03 311 715

Dataskydd och patientens rättigheter

På Coxa ser vi till att dina personuppgifter är skyddade och behandlas på ett säkert och korrekt sätt i alla skeden. Behandlingen, lagringen, arkiveringen och förstörandet av uppgifter styrs av lagstiftning samt arkivbildningsplaner och genom anvisningar och utbildning om datasäkerhet och dataskydd åt personalen. Den elektroniska behandlingen av dina personuppgifter övervakas och endast personer som deltar i din behandling får se eller annars behandla dina uppgifter.

Du hittar mer information om behandlingen av dina personuppgifter och om patientregistret nedan. Du kan alltid vända dig till vår personal om det finns något som du undrar över.

Tietosuoja

Vi följer i all vår verksamhet den aktuella EU-lagstiftningen (dataskyddsförordning 679/2016) samt nationella myndighetsregler och speciallagstiftning om upprättande av journalhandlingar. Vi beaktar personalens kompetens och en noggrann och säker behandling av personuppgifter. Journalhandlingar som uppstår i samband med vården lagras och behandlas i lämpliga datasystem i enlighet med förordningen om journalhandlingar.

För samtliga personuppgiftsregister vid Coxa finns en dataskyddsbeskrivning där du hittar mer information om behandlingen av personuppgifter. I dataskyddsbeskrivningen finns information om syftet med behandlingen av personuppgifter, källorna till de mottagna uppgifterna och vart uppgifter lämnas ut. För mer information om behandlingen av personuppgifter och den registrerades rättigheter, kontakta dataskyddsombudet.

KONTAKTUPPGIFTER

tietosuojavastaava@coxa.fi
Telefon 050 470 8833

DATASKYDDSBESKRIVNINGAR

Patientregister
Register för vetenskaplig forskning
Inspelande kameraövervakning

Kuvassa potilas selaa papereita.
Kuvassa lääkäri ja potilas.

PATIENTENS RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen säkerställer vissa rättigheter för dig som patient. Du har rätt att veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och på vilken grund vi behandlar dem. Du har även rätt att få tillgång till dina uppgifter. Om dina uppgifter är felaktiga kan du begära rättelse av dem. Du har även rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter tills de har vederbörligen kontrollerats, rättats eller kompletterats. I vissa särskilda situationer har den registrerade, det vill säga den person vars uppgifter behandlas, också rätt att begära att hans eller hennes uppgifter raderas.

Rättigheterna tillämpas på olika sätt beroende på grunden för behandlingen av personuppgifterna. Vid Coxa, liksom på alla sjukhus, grundar sig behandlingen av patientuppgifter på en lagstadgad skyldighet. Hälso- och sjukvårdslagstiftningen föreskriver till exempel vissa skyldigheter att lagra och arkivera patientuppgifter, så vi får inte radera dina uppgifter, även om du skulle begära det.

Lag om patientens ställning och rättigheter

Finlex (17.8.1992/785)
Läs mer här

PATIENTREGISTER

Uppgifterna om din vård vid Coxa lagras i patientregistret. Patientregistret innehåller olika uppgifter om patientens undersökning, vårdplaneringen och genomförandet av vården. Dessutom innehåller registret uppgifter som rör Coxas eller Birkalands sjukvårdsdistrikts statistik över verksamheten, faktureringen av kostnaderna för behandlingar och undersökningar samt den vetenskapliga forskningsverksamheten. Patientregistret består av dokument och filer som upprätthålls i datasystem, till exempel patientjournaler och röntgenbilder. EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) ålägger den personuppgiftsansvarige att informera patienten om behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

Vi samlar in patientuppgifter

 • Till Birkalands sjukvårdsdistrikts gemensamma register
  • Medlemskommunerna i Birkalands sjukvårdsdistrikt
  • Tays specialansvarsområden (Centrala Tavastlands och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt)
  • Patienter från Tays avtalssjukvårdsdistrikt (Päijänne-Tavastlands och Vasa sjukvårdsdistrikt) och kommuner (Vittis och Punkalaidun) när de remitteras från en enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården
  • Patienter som söker sig till Coxa baserat på det fria vårdvalet
  • Europeisk sjukvårdsförsäkring
  • Patienter med rätt till så kallad full ersättning baserat på en lagstadgad försäkring, t.ex. olycksfall i arbetet eller trafikolycka
 • Till registret för andra remitterande enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården – till det gemensamma registret för det egna sjukvårdsdistriktet
  • Uppgifterna om patienter som kommer med remiss och betalningsförbindelse från ett annat sjukhus eller hälsovårdscentral
  • Patienter som kommer med servicesedel
 • Till Tekonivelsairaala Coxa Oy:s register
  • Patienter som söker sig till Coxa privat eller på egen bekostnad

Patientuppgifterna är sekretessbelagda. Patientuppgifter får inte lämnas ut till utomstående utan patientens samtycke eller en uttrycklig bestämmelse i speciallagstiftning.

För närmare information om patientregistret och behandlingen av personuppgifter i samband med det, se dataskyddsbeskrivningen.

Mer information om Birkalands sjukvårdsdistrikts regionala patientregister finns på sjukvårdsdistriktets webbplats.

JOURNALHANDLINGAR

Journalhandlingarna inkluderar patientjournalen och tillhörande patientuppgifter eller -handlingar, uppgifter och handlingar relaterade till den kliniska obduktionen i syfte att fastställa dödsorsaken samt annan information och andra handlingar som uppstår i samband med patientens vård. Patienten har i regel rätt att veta vilka uppgifter om honom eller henne som lagras i journalhandlingarna och att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Uppgifterna om patienten kan ses av den personal som är involverad i patientens behandling.

Mer information om rätten till tillgång hittar du här

Vi kontrollerar tillståndet till att lämna ut dina patientuppgifter när du kommer till Coxa. De samtycken och förbud som du eventuellt har lämnat på Mina Kanta-sidorna gäller även hos oss. Anteckningar om samtycken och förbud gällande utlämnande av uppgifter kan också föras in i registret i samband med besök och vård på avdelningen.

Gå till Mina Kanta

BEGÄRAN OM KOPIOR, TILLGÅNG OCH RÄTTELSE

Patienten kan personligen framföra en begäran om tillgång vid Coxa eller lämna in en undertecknad begäran till Coxa. Begäran kan göras med följande utskrivbara blanketter:

Begäran om tillgång till uppgifterna enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) undertecknas av patienten och skickas per post till:

Ledprotessjukhuset Coxa/Registratorskontoret
PB 652
33101 Tammerfors

Du kan begära kopior av journalhandlingar antingen med Coxas blankett eller med en fritt formulerad begäran.

En fritt formulerad begäran gällande beställning av handlingar ska innehålla följande uppgifter:

 • Patientens namn
 • Patientens personbeteckning
 • Uppgift om vilka patientuppgifter begäran gäller
 • Adress, dit kopiorna ska skickas
 • Telefonnummer
 • Datum och underskrift

Vi strävar efter att tillställa uppgifterna inom en månad efter begäran om tillgång till uppgifterna.

PATIENTOMBUDSMANNEN GER RÅD

Vi vill vara värda ditt förtroende. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet utifrån den patientrespons vi får. Du kan själv påverka genom att ge oss respons direkt om den vård och service som du har fått. Respons bör i första hand ges direkt till personalen. I händelse av problem i samband med vården eller bemötandet har du möjlighet att göra en anmärkning, klagomål eller anmälan om skada.

Coxas patientombudsman är Arja Laukka (PSHP), och hon ger dig information om patientens rättigheter och vid behov råd och handledning om hur du gör en anmärkning, klagomål eller anmälan om skada. Mer information om detta hittar du här. Patientombudsmannens telefonnummer är 03 311 65119 och övriga kontaktuppgifter finns här.

Patientanmärkning

Om du är missnöjd med den vård eller det bemötande som du har fått kan du göra en anmärkning om ärendet till Coxa. Ett skriftligt svar på anmärkningen ges inom 30 dagar. Du kan skriva ut blanketten för anmärkning här eller få det från Coxas personal eller av patientombudsmannen.

Klagomål

Om du är missnöjd med Coxas avgörande om din anmärkning kan du inge ett klagomål till tillsynsmyndigheterna inom hälso- och sjukvården, till exempel regionförvaltningsverket i ditt område eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Du får ett skriftligt avgörande om klagomålet.

Anmälan om patientskada

Om du misstänker att en patientskada har inträffat i samband med vården kan du lämna in en ansökan hos Patientförsäkringscentralen för eventuell ersättning. Ersättning ska ansökas inom tre år från att personen med rätt till ersättning fick kännedom om skadan eller borde ha fått kännedom om att en skada har inträffat.

Anmälan om läkemedelsskada

Du kan ansöka om ersättning för läkemedelsskada om ett läkemedel har orsakat dig en oväntad biverkning. Ersättningsförfarandet inleds genom att du fyller i en skadeanmälningsblankett och skickar den per post till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.