Jämförelse mellan OECD-länderna – finländskt sjukhus bland de bästa internationellt vad gäller effekten av ledprotesoperationer

28.11.2019 — Aktuellt

OECD-projektet, som leddes av en kanadensisk arbetsgrupp, fastställde de internationella standarderna för mätning av ledprotesoperationernas effekt. Projektet jämförde även effekten av höft- och knäprotesoperationer vid olika sjukhus baserat på patienternas bedömningar. Finland representerades i projektet av Ledprotessjukhuset Coxa som rankades bland de bästa i den internationella jämförelsen.

Resultat samlades in från åtta länder. Materialet som jämfördes bestod av patienternas svar i enkäterna Oxford Knee Score och Oxford Hip Score.

Till projektet godkändes från varje land endast de sjukhus eller nationella kvalitetsregister som hade samlat in information om ledprotesoperationernas effekt på ett täckande sätt och under tillräckligt lång tid. Ledprotessjukhuset Coxa var det enda sjukhuset i Finland som uppfyllde dessa kriterier.

– Det var naturligtvis bra att få det intygat att våra resultat håller i jämförelse med vilka internationella aktörer som helst, men ännu viktigare är det att vi mäter effekten ur patientens perspektiv, och nu kunde vi fastslå internationella standarder för mätningen, säger Antti Eskelinen, forskningsdirektör vid Ledprotessjukhuset Coxa.


Patientens bedömning på väg att bli viktigare än läkarens bedömning

Traditionellt har tonvikten vid bedömning av operationernas framgång legat på läkarens uppfattning, men detta har under det senaste årtiondet i många länder ersatts med en prioritering av patientens uppfattning. Patientens subjektiva bedömning, som görs oberoende av vårdpersonalen, avviker ibland från kirurgens bedömning.

– Om patienten själv bedömer att knät inte fungerar väl efter operationen, har målet inte nåtts även om röntgenbilden efter operationen ser bra ut. En patientorienterad effektmätning blir vanligare men är fortfarande sällsynt även i Finland jämfört med till exempel Sverige, Nederländerna och England, säger Antti Eskelinen.

I OECD-projektet fastställdes gemensamma metoder för mätning av effekten vid höft- och knäprotesoperationer. Som metod valdes enkäterna Oxford Knee Score och Oxford Hip Score som även användes i jämförelsen och som, vilket även namnet antyder, utarbetats vid Oxfords universitet i England.


Öppen mätning av effekten i både patientens och sjukhusets intresse

Oxford Score-mätningen grundar sig på en enkel, validerad enkät med tolv standardfrågor, vars svar räknas om till poäng. Patienten fyller i enkäten före operationen samt 2–3 respektive tolv månader efter operationen. Frågorna behandlar bland annat patientens upplevelse av smärta och funktionsförmåga.

Forskningsdirektör Antti Eskelinen anser det vara viktigt att jämförelsen av effekten av behandlingens resultat mellan olika sjukhus blir vanligare i Finland.

– Eftersom sjukhus bedrivs med offentlig finansiering, bör de även kunna offentligt lämna uppgifter om effekten av sina operationer. En öppen jämförelse hjälper sjukhusen att förbättra sin verksamhet och ger patienterna en grund för bedömningen och valet av vårdenhet, säger han.

Standardiseringen av ledprotesoperationernas effekt och jämförelsen av resultaten i olika länder ingick i OECD:s nya, omfattande projekt Health at a Glance 2019 med en ingående analys av invånarnas hälsa i de 36 medlemsländerna. Projektet var ingen vetenskaplig undersökning, utan ett internationellt pilotprojekt för jämförande analys.

I pilotprojektet deltog sjukhus och kvalitetsregister från följande länder: England, Nederländerna, Sverige, Kanada, Schweiz, Australien, Finland och Italien.

Hela rapporten:

Health at a Glance 2019: OECD Indicators
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_4dd50c09-en

Bilaga:

Pilotprojekt för jämförelse av ledprotesoperationernas effekt i OECD:s rapport Health at a Glance 2019, del 6. QUALITY AND OUTCOMES OF CARE, Hip and knee surgery:
– bilagans sida 2, bilderna 6.21 och 6.22 (vänster kolumn), Oxford Hip Score och Oxford Knee Score.