Coxas antimikrobiella vårdavdelning är framtidens sjukhuslokaler

04.02.2020 — Aktuellt

På ledprotessjukhuset Coxas nya vårdavdelning är nästan alla kontaktytor, från sängarna och sänglinnet till handtagen och målarfärgen på väggarna, överdragen eller behandlad med en beståndsdel som innehåller silver och som dödar bakterier och virus.

– Syftet med ytorna är att förhindra att smitta sprids genom beröring. Själva beröringsbehovet har minimerats, till exempel med dörrar som är öppna dagtid och beröringsfria toalettstolar och handduksdoserare, berättar Marjo Uusitalo, som är utvecklingschef på Coxa.

Hur de antimikrobiella ytorna på Coxa inverkar på insjuknandefrekvensen bland patienter och personal visar sig i slutet av den cirka två år långa uppföljningsperioden, då infektionsförekomsten på olika avdelningar jämförs.

I enlighet med planeringsprinciperna för en läkande sjukhusmiljö har naturmaterial använts i inredningen och de externa stressfaktorerna har minskats.

– Den största skillnaden jämfört med en vanlig vårdavdelning är tystnaden. Patientlarmsystemet är ljudlöst, vilket innebär att det inte finns några ständigt pipande alarm. Belysningen på avdelningen dämpas och ökas dessutom långsamt enligt dygnsrytmen. Trämaterial, landskapsbilder och ett stort takfönster i patienternas uppehållsrum skapar trivsel, säger Marjo Uusitalo.

MRSA-bakterien dödas på 20 minuter – ytorna ofarliga för människor

– Under kontrollerade laboratorieförhållanden elimineras bl.a. E. coli- och MRSA-bakterier på till och med 20 minuter på en antimikrobiell yta.  I realiteten är situationen en annan, förhållandena varierar, berättar doktor i polymerkemi Kari Soljamo, som under flera års tid har forskat i antimikrobiella material och arbetar som utvecklingschef på Isku, som har levererat möblerna till vårdavdelningen.

En antimikrobiell möbel är bakteriedödande under hela sin livslängd. Det behövs dock mycket lite silver. I en bordsyta behövs till exempel endast samma mängd som i ett pappersfotografi i storleken 10 x 15 cm.

– Antimikrobiella produkter är säkra att använda. I en pågående undersökning urlakades en antimikrobiell laminatyta som innehåller silver med artificiell svett i som längst 168 timmar.

Den mängd silver som överfördes till svetten utgjorde en tusendel av den mängd som en person på 60 kg tryggt kan få i sig dagligen via livsmedel.

Noggrann städning och handhygien, som är de traditionella metoderna för att förebygga infektioner, är fortfarande viktiga. Antimikrobialitet är en ny tilläggsmetod för att förhindra smitta.

 

Ett antimikrobiellt klassrum minskade mängden kort frånvaro bland skolelever i Lundo.

Effekten hos antimikrobiella silver- och kopparytor har påvisats i omfattande grad. Under de senaste åren har det även kommit forskningsrön om inverkan på insjuknandefrekvensen.

En 21 månader lång undersökning som genomfördes i 16 rum på intensivvårdsenheterna på ett sjukhus i USA 2013 visade att patienterna i de intensivvårdsrum där de viktigaste kontaktytorna var överdragna med antimikrobiell koppar drabbades av 58 procent mindre vårdrelaterade infektioner än patienterna i jämförelserummen.

År 2018 undersöktes effektiviteten hos antimikrobiella ytor i Taatilan koulu i Lundo. Anni Hyvönen på linjen för laboratorieanalytik på yrkeshögskolan Metropolia gjorde ett lärdomsprov där alla möbler och kontaktytor i ett klassrum gjordes antimikrobiella.

Som jämförelseobjekt användes ett i övrigt identiskt, intilliggande klassrum som städades på samma sätt som det antimikrobiella klassrummet.

– Eleverna i det antimikrobiella klassrummet hade 52 procent färre korta frånvaroperioder under de 113 skoldagar som undersöktes än eleverna i jämförelseklassen. Innan jämförelsen gjordes gallrades långvarig sjukfrånvaro och olycksfall bort från frånvaron, berättar Kari Soljamo som övervakade undersökningen.

Samma undersökning visade att den totala bakteriemängden inte korrelerade med ATP-mätningarna.  ATP-mätningar används bl.a. i sjukhusmiljöer för att utvärdera kvaliteten på städningen.

I byggandet av ledprotessjukhuset Coxas nya vårdavdelning, som åtminstone är ”den mest antimikrobiella i Finland”, deltog följande finländska företag som tillverkar antimikrobiella möbler och material: Abloy, Isku, Korpinen, Oras och Teknos, som tillsammans bildar alliansen Hygtech som exporterar finländsk helhetskompetens inom antimikrobiella lokaler till utlandet. Dessutom deltog en mängd andra företag, till exempel Fabrica, som tillverkar antimikrobiella draperier.

På det globala planet har intresset för antimikrobiella lokaler också ökat i samma takt som bakteriernas antibiotikaresistens. I Finland har antibiotika fortfarande god effekt, men Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC bedömde 2018 att cirka 33 000 personer dör i Europa varje år till följd av infektioner som orsakats av antibiotikaresistenta bakterier. Antalet var 2,5 gånger större än 2007 och sjukdomsbördan nästan lika stor som den sjukdomsbörda som influensa, tuberkulos och HIV orsakar tillsammans.

Bilder:

 
Enligt utvecklingschef Marjo Uusitalo kommer man att kunna se vilken inverkan den antimikrobiella vårdavdelningen har på patienternas och personalens sjukdomsfrekvens på Coxa när den cirka två år långa uppföljningsperioden är slut.

 
Kari Soljamo, som är doktor i polymerkemi och länge har forskat i antimikrobiella ytor, berättar att till exempel MRSA-bakterien elimineras från en antimikrobiell yta på till och med 20 minuter under kontrollerade laboratorieförhållanden.


Patienternas uppehållsrum har ”himlen” som tak. Möblerna och ytorna är antimikrobiella.

Bilaga:

Presentation av avdelning 3


Mer information:

Den nya vårdavdelningen på ledprotessjukhuset Coxa

Marjo Uusitalo 
utvecklingschef
050 3691 836
Marjo.K.Uusitalo@coxa.fi

Antimikrobiella ytor och forskning
Kari Soljamo
utvecklingschef
Isku Interior Oy
044 792 335
Kari.Soljamo@isku.com