Potilasrekisterit ja -asiakirjat

Potilasrekisterit

Potilasrekisteri sisältää erilaisia potilaan tutkimukseen sekä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tietoja. Lisäksi rekisteri sisältää tietoja, jotka liittyvät Coxan tai Pirkanmaan sairaanhoitopiirin oman toiminnan tilastointiin, hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutukseen sekä tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Potilasrekisteri koostuu asiakirjoista ja tietojärjestelmien avulla ylläpidetyistä tiedostoista, kuten esimerkiksi potilaskertomus ja röntgenkuvat. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679) velvoittaa rekisterinpitäjää antamaan potilaalle tietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä.

Keräämme potilastietoja

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisrekisteriin
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat
 • Taysin erityisvastuualue + Vaasan sairaanhoitopiirin tekonivelkirurgia
 • Vapaan valinnan perusteella Coxaan hakeutuvat potilaat
 • Eurooppalainen sairausvakuutus
 • Lakisääteisen vakuutuksen piirissä olevat ns. täyden korvauksen potilaat esim. työ- tai liikennetapaturma
Muun lähettävän julkisen terveydenhuollon rekisteriin – oman sairaanhoitopiirin yhteisrekisteriin
 • Muun sairaalan tai terveyskeskuksen lähetteellä ja maksusitoumuksella hoitoon tulevien potilaiden tiedot
 • Palvelusetelillä hoitoon tulevat potilaat
Tekonivelsairaala Coxa Oy:n rekisteriin
 • Yksityisesti ja omakustanteisesti Coxan hoitoon hakeutuvat potilaat

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille ilman potilaan suostumusta tai nimenomaista erityislainsäännöstä.

Tarkempia tietoja potilasrekisteristä ja siihen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteesta. Tietosuojaselosteessa ei ole yksittäistä henkilöä koskevia tietoja. Saat lisätietoja tietosuojaselosteen sisältöön tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista myös Coxan henkilökunnalta.

Lisätietoa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellisesta potilasrekisteristä löydät PSHP:n sivuilta.

Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjoihin kuuluvat potilaskertomus ja siihen liittyvät potilastiedot tai asiakirjat, lääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat, sekä muut potilaan hoidon yhteydessä syntyneet tiedot ja asiakirjat.

Potilaalla on pääsääntöisesti oikeus tietää, millaisia häntä koskevia tietoja potilasasiakirjoihin on tallennettu, ja pyytää korjaamaan virheellinen tieto. Potilaan tietoja voi katsoa hänen hoitoonsa osallistunut henkilökunta.

Potilaalla on oikeus saada tiedot kirjallisesti ilman henkilökohtaista käyntiä terveydenhuollon toimintayksikössä. Tarvittaessa lääkäri tai muu terveydenhuoltoalan ammattihenkilö selvittää potilaalle tiedot potilasasiakirjoista henkilökohtaisen käynnin yhteydessä.

Toimitamme tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Jos tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta, mutta mikäli jäljennöksiä pyydetään useampia, niistä voidaan periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu. Mikäli tietopyyntö katsotaan ilmeisen perusteettomaksi ja kohtuuttomaksi, erityisesti silloin kun tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, Coxalla on mahdollisuus veloittaa tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä toimittamasta tietoja. Näissä tapauksissa esitämme aina syyt veloituksiin tai siihen, miksi tietoja ei toimiteta.

Potilaan oikeutta tutustua itseään koskeviin potilasasiakirjoihin voidaan rajoittaa vain siinä tapauksessa, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun henkilön oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, potilaalle annetaan kirjallinen todistus, josta ilmenee epäämisen peruste. Potilas voi siinä tapauksessa viedä asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Varmistamme luvan potilastietojesi luovutukseen Coxaan tullessasi. Omakantaan mahdollisesti antamasi suostumukset ja tekemäsi kiellot ovat voimassa myös meillä. Merkinnät tietojen luovutukseen liittyvistä suostumuksista ja kielloista voidaan tehdä myös käynnin ja osastohoidon yhteydessä.
Lisätietoa tarkastusoikeudesta löydät täältä

Kopio-, tarkastus- ja korjauspyynnön tekeminen

Potilas esittää tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti Coxassa tai toimittaa allekirjoittamansa pyynnön Coxaan. Pyynnön voi tehdä näillä tulostettavilla lomakkeilla:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksetn (GDPR 2016/679) mukaiset tarkastuspyynnöt lähetetään postitse potilaan allekirjoituksella osoitteeseen:

Tekonivelsairaala Coxa/Kirjaamo
PL 652
33101 Tampere

Potilasasiakirjojen kopioita voi pyytää joko Coxan lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Vapaamuotoisessa asiakirjatilauksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • Potilaan nimi
 • Potilaan henkilötunnus
 • Selvitys mitä potilastietoja halutaan
 • Osoite johon kopiot toimitetaan
 • Puhelinnumero
 • Päiväys ja allekirjoitus

Tiedot pyritään antamaan kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.