Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjoihin kuuluvat potilaskertomus ja siihen liittyvät potilastiedot tai asiakirjat, lääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat, sekä muut potilaan hoidon yhteydessä syntyneet tiedot ja asiakirjat.

Potilaalla on pääsääntöisesti oikeus tietää, millaisia häntä koskevia tietoja potilasasiakirjoihin on tallennettu, ja pyytää korjaamaan virheellinen tieto. Potilaan tietoja voi katsoa hänen hoitoonsa osallistunut henkilökunta.

Potilaalla on oikeus saada tiedot kirjallisesti ilman henkilökohtaista käyntiä terveydenhuollon toimintayksikössä. Tarvittaessa lääkäri tai muu terveydenhuoltoalan ammattihenkilö selvittää potilaalle tiedot potilasasiakirjoista henkilökohtaisen käynnin yhteydessä.

Toimitamme tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Jos tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta, mutta mikäli jäljennöksiä pyydetään useampia, niistä voidaan periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu. Mikäli tietopyyntö katsotaan ilmeisen perusteettomaksi ja kohtuuttomaksi, erityisesti silloin kun tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, Coxalla on mahdollisuus veloittaa tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä toimittamasta tietoja. Näissä tapauksissa esitämme aina syyt veloituksiin tai siihen, miksi tietoja ei toimiteta.

Potilaan oikeutta tutustua itseään koskeviin potilasasiakirjoihin voidaan rajoittaa vain siinä tapauksessa, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun henkilön oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, potilaalle annetaan kirjallinen todistus, josta ilmenee epäämisen peruste. Potilas voi siinä tapauksessa viedä asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Varmistamme luvan potilastietojesi luovutukseen Coxaan tullessasi, sillä emme näe Omakantaan mahdollisesti antamiasi suostumuksia ja tekemiäsi kieltoja. Merkinnät tietojen luovutukseen liittyvistä suostumuksista ja kielloista voidaan tehdä myös käynnin ja osastohoidon yhteydessä.

Lisätietoa tarkastusoikeudesta löydät täältä

Kopio-, tarkastus- ja korjauspyynnön tekeminen

Potilas esittää tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti Coxassa tai toimittaa allekirjoittamansa pyynnön Coxaan. Pyynnön voi tehdä näillä tulostettavilla lomakkeilla:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksetn (GDPR 2016/679) mukaiset tarkastuspyynnöt lähetetään postitse potilaan allekirjoituksella osoitteeseen:

Tekonivelsairaala Coxa/Kirjaamo
PL 652
33101 Tampere

Potilasasiakirjojen kopioita voi pyytää joko Coxan lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Vapaamuotoisessa asiakirjatilauksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  • Potilaan nimi
  • Potilaan henkilötunnus
  • Selvitys mitä potilastietoja halutaan
  • Osoite johon kopiot toimitetaan
  • Puhelinnumero
  • Päiväys ja allekirjoitus

Tiedot pyritään antamaan kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.