Kysymyksiä ja vastauksia

Päivitetty 24.4.2020 klo 11:50

Mitä Taysin ja Coxan välinen sopimus pitää sisällään? (24.4.2020 klo 11:50)

 • Sopimukseen sisältyy varautumissuunnitelman toteuttamiseen tarvittavat resurssit kuten esim. tilat, laitteet, henkilöstö, vastuut sekä kulujen jako.

Onko sopimuksessa määritelty palkkaus, työnkuva, tarkka sijainti, poikkeavatko ne nykyisestä ja miten? (24.4.2020 klo 11:50)

 • Ei ole. Coxan työntekijöiden palkka maksetaan nykyisen työehtosopimuksen ja työntekijän oppaan mukaisesti.

Onko palkkauksessa otettu huomioon työn vaativuustaso, muuttunut työnkuva? (24.4.2020 klo 11:50)

 • Coxan työntekijöiden palkka maksetaan nykyisen työehtosopimuksen ja Coxan työntekijän oppaan mukaisesti. Mikäli PSHP ottaa käyttöön erillisen esim. Tehy:n esittämän ”korona”-lisän, Coxa seuraa PSHP:n linjauksia lisän käyttöönoton osalta.

Onko suostumuslomaketta mahdollisuus allekirjoittaa myöhemmin? (24.4.2020 klo 11:50)

 • Suostumuslomakkeen voi allekirjoittaa viikon 17 loppuun mennessä.

Miksi vapaalla/lomalla olleilta on kotoa asti kysytty allekirjoitusta, jos se on täysin vapaaehtoinen? (24.4.2020 klo 11:50)

 • Coxan tulee tietää sopimusta neuvotellessaan sopimukseen sisältyvät henkilöresurssit. Tehostetulla viestinnällä haluttiin varmistaa, että jokainen työntekijä on varmasti saanut tiedon kyselystä ja vastausaikataulusta.

Mitä tarkoittaa ”työsuhteen edut pysyvät ennallaan”? (24.4.2020 klo 11:50)

 • Coxan työntekijöiden palkka maksetaan nykyisen työehtosopimuksen ja työntekijän oppaan mukaisesti. Myös muut henkilöstöedut kuten esim. Smartum, työterveys, Mandatum-henkilöstövakuutus… säilyvät normaalisti.

Vaikuttaako PSHP:n YT-neuvottelut työhöni? 

 • PSHP:n YT-neuvottelut eivät liity mitenkään Coxaan, eivätkä täten vaikuta Coxan henkilöstöön.

Miksi Coxan keräämän suostumuslomakkeen palauttamiselle oli annettu määräaika 21.4.2020? 

 • Suostumuslomakkeen palautuspäivämäärä on sovittu Coxan YT-neuvotteluissa yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Coxan tulee tietää sopimusta PSHP:n kanssa tehdessä, minkälainen määrä henkilöresurssia sopimukseen voidaan sisällyttää. Suostumuslomakkeen palautusaikaa on pidennetty kuluvan viikon loppuun asti.

Käytetäänkö Coxan henkilökuntaa PSHP:n kesälomasijaisina? 

 • Coxan ja PSHP:n välillä tehtävä sopimus koskee vain ja ainoastaan PSHP:n varautumissuunnitelman mukaisia koronaepidemiahuippuun liittyvän ajanjakson resurssitarpeita. Coxan henkilökuntaa ei tulla käyttämään varautumissuunnitelman ulkopuolisiin henkilöstötarpeisiin.

Yhteistoimintaneuvotteluista annettu tiedote kertoo asioiden olevan kesken ja tekstissä myös mainitaan sopimusneuvotteluiden PSHP:n kanssa olevan kesken?

 • Yhteistoiminnan ja myös yhteistoimintalain eli yt-lain tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välisiä sekä henkilöstöryhmien keskinäisiä yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat henkilöstölle oikeaan aikaan annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja suunnitelmista. Tavoite on kehittää yrityksen toimintaa yhteisymmärryksessä ja lisätä työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat työntekijöiden työtä, työoloja ja asemaa.
 • Yhteistoimintaneuvottelut on käytävä läpi ennen kuin työnantaja päättää yritystoiminnan muutoksista tai muista työn järjestelyistä, jos asia vaikuttaa olennaisesti työntekijöiden asemaan. Asiasta on neuvoteltava yhdessä ja otettava henkilöstö mukaan muutoksen suunnitteluun ennen päätöksentekoa. Jotta neuvotteluissa toteutuisi työnantajan ja henkilöstön välinen vuorovaikutus, ne on käytävä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi.
 • Neuvottelut PSHP:n kanssa ovat kesken eikä asioista ole päätetty.  Tilanne on siis sellainen kuin tässä vaiheessa yt-prosessia kuuluukin olla.
 • Tiedotteen sisältö on sovittu yhteistyössä työantajan ja yhteistoimintaneuvottelussa läsnä olleiden luottamusmiesten ja työntekijöiden edustajien kesken.
 • Seuraavat yhteistoimintaneuvotteluiden ajankohdat ovat 16.4. ja 23.4.

Miksi sopimus PSHP:n kanssa laaditaan?

 • Coxa on osa julkista terveydenhuoltoa. Suurin omistajamme on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, joka epidemiatilanteessa vastaa koronapotilaiden hoidosta Pirkanmaalla. Coxa on osa PSHP:n koronaepidemian varautumissuunnitelmaa. Coxalla on PSHP:n lisäksi kahdeksan muutakin omistajaa, joiden yhdenvertaisuus pitää turvata. Eri omistajia edustava Coxan hallitus on päättänyt, että Coxan toimintojen käyttäminen koronaepidemian hoidossa on yhtiön kannalta järkevintä tehdä kokonaisuutena, jossa PSHP:lle vuokrataan Coxa sisältäen tarvittavat tilat, laitteet ja henkilöstön. Tällä sopimuksella Coxa työnantajana pyrkii varmistamaan, että koko henkilökunnallamme on töitä ja säännöllinen toimeentulo epidemiahuipun aikana tilanteessa, jolloin koronapotilaiden hoidon vuoksi Coxan normaali toiminta keskeytetään pois lukien päivystysleikkaukset ja poliklinikkatoiminta sopeutetussa laajuudessa.

Tiedotteessa ei kerrota miksi allekirjoitamme tällaisen ylimääräisen suostumuksen?

 • Coxa Oy/Tekonivelsairaala Coxa Oy ja PSHP ovat erillisiä toimijoita ja työnantajia. PSHP vastaa epidemiatilanteessa koronapotilaiden hoidosta ja sen järjestämisestä Pirkanmaalla. Epidemiahuipputilanteessa PSHP tarvitsee lisää hoitopaikkoja, laitteita ja henkilökuntaa velvoitteensa toteuttamiseen. Tämä on suunniteltu varautumissuunnitelmassa, jossa myös Coxalla on rooli.
 •  PSHP:lla ei työnantajana ole direktio-oikeutta Coxan henkilökuntaan vaan henkilökunnan työpanoksen käyttämisestä varautumissuunnitelman mukaisessa toiminnassa tulee sopia PSHP:n ja Coxan kesken. Koska Coxan työntekijöiden työsopimuksissa ei ole sovittu työpanoksen hyödyntämisestä toisen työnantajan käyttöön, pyydetään työntekijöiltä siihen suostumus. Coxa säilyy työnantajana ja palkanmaksajana.

Suostumuslomakkeessa ei sanota missä työ fyysisesti tapahtuu, mainintana ainoastaan PSHP. PSHP:lla on yksikköjä pitkin maakuntaa ja on huoli, että suostumus mahdollistaa siirron työvoimaksi johonkin muuhun yksikköön maakunnassa?

 • Työskentely tapahtuu Coxassa tai PSHP:n Kaupin kampuksella.

Voiko tilanne vaikuttaa nyt sovittuihin työaikoihin, voiko kolmivuoron tekijä joutua arkipäivävuoroihin tai ihmistä joka ei ole tehnyt yövuoroja nyt velvoittaa niitä tekemään?

 • Epidemia on kriisitilanne yhteiskunnassa, jolloin työtehtävät rakentuvat tilanteen vaatimalla tavalla ja laajuudessa. On siis mahdollista, että työajat muuttuvat.

Millaisia muutoksia työnkuvaan on mahdollisesti tulossa? Jos työtehtävät/työajat/työn vaativuus muuttuu radikaalisti, onko suostumusta mahdollista perua tai neuvotella työn sisältöään?

 • Epidemia on kriisitilanne yhteiskunnassa, jolloin työtehtävät rakentuvat tilanteen vaatimalla tavalla ja laajuudessa. Tehtävänkuvien sisältöä on tässä kohtaa vaikeaa arvioida. Sopimusajan koronapotilaiden hoidon lääketieteellinen, hoitotieteellinen ja työnjohdollinen vastuu on PSHP:llä ja PSHP antaa koulutusta.
 • PSHP kouluttaa henkilöstön covid-19 -potilaiden hoitoon. Koulutus on osittain moniammatillista ja toteutustapa on siirtymässä osittain verkossa tapahtuvaan koulutukseen. Koulutus huomioi lääkäri- ja hoitohenkilöstön koulutustarpeet.

”Työsuhteen edut pysyvät ennallaan” tarkoittaako tämä, että jos PSHP:n puolesta tulee pyyntö hälytysvuoroon niin siitä maksetaan Coxan työntekijänoppaan mukainen korvaus? 

 • Coxa maksaa palkan Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Tämä asia käydään läpi tulevissa neuvotteluissa. Seuraavat yhteistoimintaneuvotteluiden ajankohdat ovat 16.4. ja 23.4.

Miksi suostumus on voimassa elokuun loppuun asti, kun epidemiahuipusta puhutaan touko-kesäkuuna ja valmiuslakikin voimassa tällä hetkellä vain toukokuun puoleen väliin asti?

 • Koronavirusepidemian kulusta ja kestosta ei tiedetä, joten varaudumme oletettuun tapahtumien kulkuun eri skenaariot huomioiden. Tällä hetkellä koronan suhteen Pirkanmaalla on erittäin rauhallista, joten mahdollinen epidemiahuippu saattaa tulla Pirkanmaalle arvioitua myöhemmin, mutta oletettavasti ennen elokuun loppua.
 • Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Valmiuslain nojalla rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää vain, jos se on välttämätöntä väestön suojaamiseksi. Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi päätetään, kun valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa on todennut maassa vallitsevan poikkeusolot. Kiireellisessä tilanteessa on mahdollista ottaa lisävaltuudet välittömästi käyttöön. On oletettavaa, että koronaepidemian jatkuessa valtioneuvosto ja presidentti toteavat poikkeusolojen jatkuvan 13.5. jälkeenkin.

Jos neuvottelut PSHP:n kanssa ovat vielä kesken ja varmuutta ei ole vielä kaikesta, niin onko henkilökunnalta vielä tässä kohtaa aiheellista kerätä allekirjoituksia?

 • Yhteistoimintaneuvottelut on käytävä läpi ennen kuin työnantaja päättää yritystoiminnan muutoksista tai muista työn järjestelyistä, jos asia vaikuttaa olennaisesti työntekijöiden asemaan. Asiasta on neuvoteltava yhdessä ja otettava henkilöstö mukaan muutoksen suunnitteluun ennen päätöksentekoa. Kuten edellä on todettu osa PSHP:n kanssa tehtävää sopimusta on henkilökunnan työpanoksen hyödyntäminen varautumissuunnitelman toteuttamiseksi, tämän vuoksi suostumusten kerääminen on tarpeellista nyt.
 • Koronatilannekuvasta, Coxan roolista osana varautumissuunnitelmaa, PSHP:n kanssa neuvoteltavan sopimuksen keskeisestä sisällöstä, varautumissuunnitelman toteuttamisen vaikutuksista Coxan toimintaan, yt-neuvotteluissa läpikäydyistä asioista ja muista esille nousseista kysymyksistä viestitään henkilökunnalle Coxan intran kautta lähes päivittäin.

Mitä tapahtuu, jos suostumusta ei halua allekirjoittaa?

 • Epidemiahuipun tilanteessa, kun tehohoitoa vaativia potilaita on paljon ja tarvitaan lisää teho- ja vuodeosastopaikkoja, otetaan Coxan tiloja PSHP:n varautumissuunnitelman mukaisesti käyttöön. Coxassa ei tällöin ole mahdollista jatkaa normaalia elektiivista tekonivelleikkaustoimintaa. Tällä PSHP:n kanssa tehtävällä sopimuksella ja siihen liittyvillä henkilökunnalta pyydettävillä suostumuksilla Coxa työantajana varmistaa, että koko henkilökunnallamme on töitä ja Coxan maksama säännöllinen palkkatulo nykyisen työehtosopimuksemme (TPTES:n) mukaisesti myös epidemiahuipun aikana.Kaikilta työntekijöiltä pyydetään suostumus.  Suostumusten pohjalta sopimuksen tullessa voimaan määritellään myös tekonivelpäivystysleikkaustoiminnassa ja poliklinikalla työskentelevät.

Miksi yhteistoimintaneuvottelut käydään?

 • Coxa on oma yrityksensä ja PSHP:sta erillinen työnantaja. Siksi yhteistoimintaneuvotteluiden järjestäminen on lakisääteinen vaade, jotta jo aiemmin informoidun PSHP:n varautumissuunnitelman toteuttaminen Coxan osalta mahdollistuu epidemiatilanteen niin kehittyessä.Neuvottelun aiheena eivät ole lomautukset, irtisanomiset tai osa-aikaistamiset.

Miten PSHP:n varautumissuunnitelman alainen toiminnan suunnittelu toteutetaan?

 • Coxan tilojen, laitteiden ja henkilöstön mahdollisen käyttöönoton suunnittelu tehdään sairaanhoitopiirin ja Coxan asiantuntijoiden moniammatillisena yhteistyönä.

Koska Coxan hyödyntäminen osana PSHP:n varautumissuunnitelmaa alkaa?

 • Tarve Coxan toimintojen käyttöönotolle riippuu epidemian laajuudesta, ajallisesta etenemisestä sekä sairaanhoitopiirin alueella teho- ja vuodeosastohoitoa tarvitsevien potilaiden määrästä. Epidemiatilanteen pysyessä maltillisena on mahdollista, että PSHP ei tule Coxaa toiminnassaan hyödyntämään.

Kuka vastaa toiminnasta, mikäli Coxaa hyödynnetään PSHP:n varautumissuunnitelman toteuttamisessa?

 • Koronapotilaiden osalta lääketieteellinen ja hoitotieteellinen vastuu on PSHP:lla. Coxa vastaa omasta toiminnastaan.

Kuinka kauan Coxan resursseja on PSHP:n alaisuudessa, mikäli Coxaa hyödynnetään PSHP:n varautumissuunnitelman toteuttamisessa?

 • Coxan hyödyntämisen tarve ja käytön pituus riippuu teho-, tehovalvonta- ja vuodeosastohoitoa tarvitsevien potilaiden määrästä PSHP:n alueella.

Kuka maksaa palkan, mikäli Coxaa hyödynnetään PSHP:n varautumissuunnitelman toteuttamisessa?

 • Työsuhde Coxaan säilyy ennallaan ja palkanmaksajana toimii Coxa.

Miten toimimme ennen kuin PSHP:n varautumissuunnitelma mahdollisesti otetaan Coxan osalta käyttöön?

 • Coxan toiminta jatkuu toistaiseksi tehtyjen suunnitelmien mukaan yhteiskunnan asettamien rajoitusten puitteissa kuten tähänkin asti.